Kompüterlərin yaranma tarixi,inkişaf mərhələləri və təsnifatı.

Bu qalereya s foto ehtiva edir.

  1.Kompüter texnikasının yaranma tarixi  Bəşər sivilizasiyası tarixində informasiya emalı sahəsindəki köklü dəyişikliklərə müvafiq olaraq bir neçə informasiya inqilabı olmuşdur. Birinci inqilab yazının, ikinci – kitab çapının, üçüncu – elektrikin, teleqrafin, telefonun, radio-televiziyanin, dördüncü – mikroprosessorların, fərdi kompüterlərin, İnternetin meydana gəlməsi ilə əlaqədardır. Bunları ümumləşdirərək qeyd etmək olar ki, cəmiyyətin inkişafı 1) kənd təsərrüfatı (aqrar), […]

İKT-dən nə üçün istifadə etməliyik?

Bu qalereya s foto ehtiva edir.

Hər  dövrün  özünəməxsus,  dəyişkən  xüsusiyyətləri  içərisində  xüsusi   yer  tutan və gələcək nəslin yetişdirlilməsinə xidmət edən – öyrənmə bacarıqlarının üzə çıxarılması və  inkişafı, öyrənmə  vasitələrinin  hər  dövrün tələbinə  uyğun  və  çeşidli olması, öyrənmə  üsullarının  konstruktiv istiqamətlənməsi,  fəal  təlimin  mexanizmlərini özündə  ehtiva  etdirən  öyrənmə  mühitinin  yaradılması  həmin  dövr  üçün  ən  ümdə məsələlərdən  biridir.  Bizim yaşadığımız  müasir  dövr  də  müasir  həyatda  həm  insana,  həm  də  onun  bilik,  bacarıq  və  düşünmə  tərzinə  öz tələblərini  qoyur.  XXI əsr  sürətlə  inkişaf  edən  kompyuter  texnologiyaları  əsridir.  Həyatın  bütün  sahələrində tətbiq olunan və gündəlik yaşamın tərkib hissələrindən birinə çevrilən kompyuter  texnologiyaları  XXI  əsrin  əsas xüsusiyyətlərindən biri  kimi  təhsilin inkişafına  da  öz  təsirini  hiss  etdirməkdədir.  Azərbaycan   təhsili   də  daima  inkişaf edir  və  müasir  dövrdə  texnologiyanın  geniş  imkanlarından  istifadə  edən  və  bol informasiya  mühiti  ilə əhatə  olunan  bugünkü  şagirdin  diqqətini  təlimə  cəlb  etmək, marağını  təmin  etmək  üçün  texnologiyanın  tədris alətinə  çevrilməsi  və  təlim  prosesində   istifadəsi   qaçılmaz   fakt   kimi   qarsimizda   durur.   Şagirdlərin maraq  dairələrini  nəzərə  alaraq  İKT-dən  müasir  dərslərdə  tətbiq  etməklə  şagirdlərdə həvəs  və  maraq  yaratmaq  mümkündür.  Bunun  üçün  dərsliklər,  […]

İnternetdə uşaqların təhlükəsizliyi

Bu qalereya s foto ehtiva edir.

İnternet tədris üçün olduğu kimi, istirahət və dostlarla ünsiyyət üçün də əla bir vasitə sayıla bilər. Ancaq bütün gerçək aləm kimi, şəbəkənin də təhlükəsi yox deyildir. Uşaqlara sərbəst şəkildə İnternetə giriş verməzdən öncə onlara bəzi məqamları izah etmək lazımdır. Uşaqlarınıza İnternetdə mümkün təhlükələr barədə danışın və onları çətin durumlardan düzgün çıxmağa alışdırın. Söhbətin sonunda İnternetdən […]

Hər sahədə olduğu kimi təhsildə də informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) rolu artır

Bu qalereya s foto ehtiva edir.

Hazırda respublikamızda bütün sahələrdə mütəxəssislərin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) ilə işləmək və onlardan düzgün istifadə etmək bacarığına çox  böyük  önəm  verilir.  İKT  biliyinə mükəmməl yiyələnməyin ən yaxşı yolu isə elə orta məktəbdən başlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumilikdə təhsil sisteminin İKT əsasında təkmilləşdirilməsi informasiya cəmiyyətinin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin […]