10 variant, 100 sual

1337770010_6987

A variantı 

1. Aşağıdakılardan hansı sönmüş vulkanlardır?

A) Erebus, Çimbaraso

B) Elbrus, Savalan

C) Kotopaxi, Ruis

D) Çimbaraso, Misti                                                                                                                                  E) Vezuvi, Savalan

2. Hindistana dəniz yolunu kim kəşf edib?

A) Xristofor Kolumb

B) Vasko -da Qama

C) Ceyms Kuk

D) Ferland Magellan

E) Abel Tasman

3. Aşağıdakı dağlardan hansı türk dövlətinin ərazisindədir?

A) Appalaç   B) Karpat    C) Kopetdağ  D) And     E) Əjdaha 

4. Azərbaycanın şimal ucqar nöqtəsi hansıdır:

A)Şah dili   B)Candar göl    C)Quton dağı  D)Astaraçayın dərəsi    E)Neft daşları

 5. Dünyanın iqlim xəritəsi məzmununa görə hansı xəritələr qrupuna aiddir?

A) topoqrafik   B) tematik   C) ümumcoğrafi    D) kompleks   E) icmal

6. Qırğızlar türk xalqlarının hansı yarımqrupuna mənsubdurlar?
A) Tunqus            B) Oğuz                 C) Uyğur     D) Qıpçaq          E)Bulqar

7. OPEK təşkilatına daxil olan ölkə:
A) Portuqaliya     B) Əfqanıstan     C)Venesuela  D) Efiopiya          E) Yunanıstan

8. Abşeron ərazisinə daxil olarkən havanın temperaturunun aşağı düşməsinə səbəb olan külək?

A) Gilavar      B) Xəzri      C) Föhn       D) Briz       E) Dağ-dərə

9.İzotermlər nədir?

A) Eyni temperatura malik nöqtələri birıəşdirən xəttdir.

B) Eyni hündürlüyə malik nöqtələri birləşdirən xətdir.

C) Eyni təzyiqə malik nöqtələri birləşdirən xətdir.

D) Eyni dərinliyə malik nöqtələri birləşdirən xatdir.

E) Eyni yağıntıya malik olan nöqtələri birləşdirən xəttdir.

10. Cənubi Avropa regionuna daxil olan mikrodövlətlər:
A) Malta, Lixtenşteyn, Andorra
B) Andorra, Lüksenburq, Qətər
C) Niderland, Portuqaliya, Çexiya
D) Vatikan, Lüksenburq, Lixtenşteyn
E) Vatikan, San-Marino, Monako

B variantı 

1. Şaquli xətt üzrə bir nöqtənin digər nöqtədən yüksəklik fərqi adlanır:

A) Mütləq hündürlük           B) Horizontal         C) Nisbi hündürlük

D) kəsmə yüksəklik              E) izoterm

2. Şərqdə ilk dəfə qlobusu kim düzəldib?

A) Yanszon    B) Əl-Biruni   C) Piri Rəis  D) Ferland Magellan   E) Xiristafor Kolumb

3. Türklər hansı dil ailəsinə mənsubdur?

A) Hind-Avropa    B) Oğuz   C) Türk   D) Altay    E) Çin-Tibet 

4. Aşağıdakı silsilələrdən biri Kiçik Qafqazda aid deyil:

A) Murovdağ silsiləsi

B) Şahdağ silsiləsi

C) Niyaldağ silsiləsi

D) Qarabağ silsiləsi

E) Dərələyəz silsiləsi

5. Meşələr planda hansı şərti işarələ təsvir olunur?

A) miqyaslı   B) miqyassız    C) xətti    D) izahedici    E) tematik

6. Krım tatarları türk xalqlarının hansı  yarımqrupuna mənsubdurlar?
A) Tunqus            B) Oğuz                 C) Uyğur     D) Qıpçaq             E) Bulkar

7.Hansı okean suyun böyük dövranında daha zəif iştirak edir?

A) Atlantik  B) Hind  C) Sakit  D) Şimal Buzlu  E) Atlantik və Simal Buzlu

8.Okean yer qabığının minimal qalınlığı harada müşahidə olunur?

A)orta-okean dağ silsilələrində

B)dərin okean çökəkliklərində

C)Materik dayazlığında

D)Abbisal düzənliklərdə

E) Materik ətəyində

9.Dalğaların gördüyü işin nəticəsi?

A)Adaların yaranması

B)Sahillərin formalaşması

C)Qabarma və çəkilmələrin baş verməsi

D)Gəmilərin hərəkəti

E)Yağıntıların miqdarı artır

10.Artezyan suları nədir?

ATəzyiqli qrunt sualrıdır

B)Dövri olaraq fəvvarə vuran isti bulaqlardir

C)Təzyiqsiz layarası sulardır

D)Səthə çıxan qrunt sularıdır

E)Qumla gil arasına yığılan sulardır

C variantı

1. Kimmeri qırışıqlığı hansı erada baş verib?

A) Arxey   B) Proterozoy   C)  Kaynazoy   D) Mezezoy   E) Paliozoy

2. Şimala olan istiqamətlə verilən istiqamət arasında qalan və saat əqrəbi üzrə ölçülən bucaqlar adlanır:

A) Miqyas     B) Rumb   C) Kartoqrafiya   D) Azimut    E) Dərəcə

3. Bu türklər Rusiya Federasiyasında yaşayan etnoslardır:

A) Türkmanlar, karaimlər

B) Noqaylar, qumuqlar

C) Krım tatarları, noqaylar

D) Şorlar, türkmanlar

E) Qaraqalpaqlar, kəngərlilər 

4. Soyuq cərəyanlar hansılardır:

A)  Holfistrim, Labrador

B)  Bengel, Braziliya

C) Kaliforniya, Holfstrim

D) Peru, Labrador

E) Bengel, Braziliya

5. Yer səthinin dəyişməz və sabit sahələri adlanır:

A) geosinklinal   B) qraben  C) horst   D) platforma   E) antikilinal

6. Türk xalqları hansı dil ailəsinə mənsubdurlar?
A) Altay                B) Hind-Avropa        C) Qafqaz
D) Ural                  E) Hamid- Samid

7.Çaylarda axımın sürətli və istiqaməti hansı amillərdən aslıdır?

A)  Dağ suxurlarının tərkibindən

B)Məhəllin relyefin meyilliyindən

C)Iqlim xüsusiyyətlərindən

D)Torpaq tiplərindən

E)Bitki örtüyünün xarakterindən

8. Tükənən, bərpa edilən təbii ehtiyatlar qrupu:
A) şirin su, torpaq, daş kömür
B) neft, təbii qaz, torf
C) torpaq, şirin su, meşə
D) Dünya okeanı, qabarma və çəkilmə
E) meşə, günəş enerjisi, hidroenerji

9. Yer kürəsində ən böyük səhra yerləşir:
A) Asiyada      B) Amerikada      C) Afrikada    D) Avstraliyada   E) Avropada

10. Axarsız göllər hansılardır?
A)Baykal, Tanqanika     B) Balxaş, Baykal C)Baykal, Aral     D)Tanqanika, Xəzər  E) Xəzər, Aral

D variantı  

1. Vulkanların müntəzəm şəkildə yer səthinə çıxdığı dövr adlanır:

A) Vulkanizm   B) Maqmatizm    C) Ay erası    D) Yer erası   E) Planet erası

2. Müəyyən nöqtədən dəniz səviyyəsinə endirilmiş perpendikulyarın uzunluğu adlanır:

A) Kəsmə yüksəklik

B) Mütləq hündürlük

C) Nisbi hündürlük

D) Coğrafi koordinatlar

E)  Miqyas

3. Hansı Türklər xristian dininə etiqad edir?

A) Cuvaşlar, qaqauzlar

B) Tatarlar, çuvaçlar

C) Altaylar, uyğurlar

D) Kabardinlər, şorlar

E)  Uygurlar, türkmənlər 

4. Kür çayının sol sahilində yerləşən düzlər:

A) Mil, Muğan           B) Şirvan, Salyan                  C) Şirvan, Cənub-Şərqi Şirvan

D) Mil, Salyan          E) Qarabağ, Şirvan

5. Ən qədim dağəmələgəlmə mərhələsi hansıdır?

A) Kaledon   B) Hertsin   C) Kimmeri   D) Baykal  E) Kainazoy

6. Türk dövlətlərindən hansılarda ölkənin paytaxtı iqtisadi mərkəz rolunu oynamır?
1. Özbəkistan        2. Qazaxıstan      3. Türkiyə
4. Türkmənistan   5. Azərbaycan
A) 1, 2                   B) 2, 3                   C) 3, 4        D) 1, 5                   E) 4, 5

7. OPEK təşkilatına daxil olan ölkə:
A) Portuqaliya     B) Əfqanıstan     C)Venesuela   D) Efiopiya          E) Yunanıstan

8.Şimali Avropa regionunda yerləşən ölkələri müəyyən edin:
A) Fransa, Polşa                  B) Norveç, Finlandiya
C) Ukrayna, Çexiya           D) Finlandiya, İtaliya
E) Böyük Britaniya, İspaniya

9. Çəltik bitkisinin becərilməsi üçün tələb olunur:
A) isti, rütubətli iqlim şəraiti, düzənlik relyef
B) dağlıq relyef, terraslaşmış dağ yamacları, quru iqlim
C) mülayim, rütubətli hava şəraiti, düzənlik relyef
D) isti, quru hava şəraiti, suvarma şəraiti
E) düzən relyef, soyuq, quru iqlim şəraiti

10. Adalar mənşəyinə görə hansı qruplara bölünür?
A) materik, vulkanik, okean         B) materik, vulkan, mərcan      C) qitə, materik, vulkanik
D) materik, mərcan, uçqun           E) vulkanik, qraben, mərcan

E variantı

1. Maddələrin ərinti halına keçdiyi kipliyin nisbətən azaldığı qat adlanır:

A) Tektonosfer

B) Litosfer

C) Mantiya

D) Astonosfera

E) Nüvə

2. Çaylar, dəmir yolları, şose yolları hansı şərti işarələrlə təsvir olunur?

A) Konturlu    B) Xətti      C) Miqyassız     D) İzahedici      E) Tematik

3. Türkmanlar hansı ölkədə yaşayır?

A) Suriya   B) İran    C) İraq    D) Moldova    E) Livan 

4. Kireniya dağ silsiləsi hansı türk respublikasının ərazisindədir:

A) Tatarıstan   B) Başkırdıstan   C) Türkiyə    D) Şimali Kipr  E) Qazaxstan

5. Manua-Kea vulkanı hansı adada yerləşir?

A) Havay     B) İslandiya    C) Kuba      D) Hönsu    E)  Sumatra

6. Türk dövlətləri ərazisində yerləşən düzənliklər:
1. Anadolu     2. Ustyurt       3. Qobi
4. Kolxida      5.Turan           6. Dekan
A) 1, 4, 5               B) 3, 4, 6             C) 2, 4, 5     D) 1, 2, 6               E) 1, 2, 5

7.Kür çayı hansı dövlətlətin ərazisindən keçir?

A) Ermənistan,Azərbaycan,İran

B) Türkiyə,Gürcüstan,Azərbaycan

C) Rusiya,Azərbaycan,Türkiyə

D) İran,Azərbaycan,Gürcüstan

E) Türkiyə, Qazaxstan, Azərbaycan

8.Kür çayının sağ qolları:

1.Araz  2.Dəmiraparan  3.Tərtər 4.Ağsu  5.Pirsaat

A)1,3     B)2.3    C)4.5    D)1.2     E) 2,4

9.Azərbaycan hansı iqlim qurşaqlarında yerləşir?

A)Subtropik və subarktik         B)Subtropik və mülayim      C)Subtropik və subekvatorial

D)Mülayim və tropik                E) Ekvatorial və mülayim

10. Meşə və meşə sənayesinə görə liderlik edən ölkələr qrupu:
A) Konqo, Misir                  B) İndoneziya, Qabon
C) Kanada, Rusiya              D) Finlandiya, Polşa
E) Kanada, Meksika

F variantı 

1. Yerin künəş ətrafında getdiyi yol adlanır:

A) Yer orbiti      B) Qalaktika     C) Heliosentrik sistem    D) Geosentrik sistem  E)Yer planeti

2. Latın dilindən tərcümədə ekvator sözünün mənası nədir?

A) Günorta xətti    B) Tənbölən   C) Qütb   D) Dərəcə toru   E) Coğrafi enlik

3. Aşağıdakı zirvələrdən hansı türk dövləti ərazisindədir?

A) Savalan      B) Monblan     C) Comolunqma     D) Bazardüzü     E) Tubkal  

4. Dalğaların sahildə gördüyü  iş adlanır:

A) qabqrma   B) çəkilmə    C) abraziya    D) erroziya     E) eol

5. Aşağıdakı düzənliklərdən hansı denudasion düzənlikdir?

A) Qərbi Sibir    B) Kür-Araz    C) Mesapatomiya    D) Orta Sibir     E) Kolxida

6. Türk dünyasına daxil olan ölkələri əhalisinin  sayına görə azalan sırasını təyin edin:
1. Özbəkistan       2. Türkiyə
3. Qazaxıstan      4. Azərbaycan
A) 1, 2, 3, 4           B) 2, 4, 1, 3           C) 2, 3, 4, 1   D) 4, 3, 2, 1           E) 2, 1, 3, 4

7.Azərbaycanda dağ-meşələrinin səciyyəvi torpaqları?

A)şabalıdı,dağ-qara          B)qəhvəyi,qonur-meşə          C)boz-çəmən,sarı meşə

D)qonur-meşə,podzol       E) boz, qəhvəyi

8.Şimali Afrika regionunda yerləşən ölkələri müəyyən edin:
A) Misir, Mozambik           B) Efiopiya, Nigeriya
C)  Liviya, İspaniya           D) Əlcəzair, Tunis
E)  Mərakeş, Konqo

9. Yaşayış məntəqələrinin əsas tipləri:
A) kəndlər və qəsəbələr
B) kəndlər və rayonlar
C) şəhərlər və kəndlər
D) şəhərlər və obalar                                                                                                                         E) rayonlar və şəhərlər

10.  Iqlimi Azərbaycanla oxşar olan ərazilııər?

A)Yapon adaları, Böyük Britaniya, Kamçatka

B)Skandinaviya,Priney,Apennin

C)Kiçik Asiya, Priney, Apennin

D)Mərkəzi Amerika, Braziliya yaylası, Koreya

E) Braziliya, Ukrayna, Rusiya

G variantı 

1. Slindrik proyeksiyada tərtib olunmuş xəritələrdən hansı sahədə istifadə olunur?

A) Məktəb xəritələrində

B) Aviasiya və naviqasiya işlərində

C) Torpaqşünaslıqda

D) Fiziki xəritələrdə

E) Siyasi xəritələrdə

2. Aşağıdakılardan biri yerin daxili təbəqəsi deyil:

a) Mantiya           B) Atmosfer         C) Nüvə       D) Yer qabığı           E)Litosfer

3. Karakanda kömür yatağı hansı ölkədədir?

A) Azərbaycan      B) Qazaxstan     C) Türkmənistan    D) Özbəkistan   E) Qırğızəstan

4. Tükənməyən təbii ehtiyatlar qrupu:
A) şirin su, torf, günəş enerjisi
B) dəmir filizi, neft, təbii qaz
C) Dünya okeanı, günəş enerjisi, geotermal enerji
D) Dünya okeanı, torpaq, qızıl
E) meşə, bitki aləmi, daş kömür

5.Suxurların aşınıb-parçalanması və alçaq yerlərə aparılması adlanır:

A)transformasiya  B)denudasiya   C)kondensasiya  D)sublimasiya   E) erroziya

6.Filiz faydalı qazıntıları təyin edin:

A) dəmir,alunit,mis    B) neft,kömür,dəmir    C) tabaşır,qalay,əhəngdaşı

D) qızıl,torf,almaz      E) neft, qızıl, dəmir

7.Azərbaycanın cənub sərhəddində yerləşən çaylar?

A)Araz,Astaraçay                  B)Astaraçay,Lənkərançay        C)Naxçıvançay,Araz

D)Arpaçay,Naxçıvançay       E) Kür, Araz

8. Şəkər çuğundurunun becərilməsi üçün tələb olunur:
A) isti, rütubətli  hava şəraiti
B) dağlıq relyef, terraslaşmış  dağ yamacları
C) mülayim, rütubətli hava şəraiti
D) isti, quru hava şəraiti, suvarma
E) düzən relyef, soyuq, quru iqlim

9.  Şimali Avropa regionunda yerləşən ölkələri müəyyən edin:
A) Fransa, Polşa                  B) Norveç, Finlandiya
C) Ukrayna, Çexiya           D) Finlandiya, İtaliya     E) Böyük Britaniya, İspaniya

10. Planetimizin ən dərin çökəkliyi hansı okeanda yerləşir?
A) Sakit     B) Atlantik       C) Hind         D) Şimal Buzlu       E) Tetis

H varianrı

1. Kriptozoy yunan dilindən tərcümədə nə deməkdir?

A) Gizli həyat

B) Aşkar həyat

C) Qırışıqlıq

D) Geoloji era

E) Geoloji dövr

2. Maqma sözünün mənası nədir?

A) Qatı maz     B) Quru maz     C) Lava    D) Mantiya     E) Daxili qat

3. Aşağıdakılardan biri Altay dil ailəsinə daxil deyil:

A) Türk       B) Tunqus     C) Mancur     D) Alman        E) Paliosiya

4.Aşağıdakı cərəyanlardan hansı isti cərəyandır?

A)    Folklend          B) Somali        C) Bengel       D) Braziliya        E) Peru

5.Ən az mütləq hündürlük fərqinə malik fiziki coğrafi rayon:

A)Kür çökəkliyi    B)Böyük Qafqaz     C)Kiçik Qafqaz      D)Orta Araz     E) Lənkəran

6. Yerin ilk qlobuslarından birini tərtib etmişdir:
A) Ə. Bakuvi        B) N. Tusi      C) Əl-Biruni    D) Y. Həməvi    E) X.Kolumb

        7. Dünyanın ən hündür fəaliyyətdə olan vulkanı hansıdır?

A)    Çımbaraso       B) Lyulalako      C) Klimancaro          D) Dəmavənd      E) Hekla

8.Heyvanat aləminin nisbətən zəif olduğu landşaft qurşağı:

A)dağ-meşə      B)meşə-çəmən      C)yarımsəhra        D)düzən meşə       E) nival

9. İlk dünya səyahətini yerinə yetirmiş səyyah:

A) X.Kolumb        B) F.Magellan        C) R.Skott       D)A.Tasman      E)Erotosfen

10. Cənubi Avropa regionuna daxil olan mikrodövlətlər:
A) Malta, Lixtenşteyn, Andorra
B) Andorra, Lüksenburq, Qətər
C) Niderland, Portuqaliya, Çexiya
D) Vatikan, Lüksenburq, Lixtenşteyn
E) Vatikan, San-Marino, Monako

J variantı

1. Yer qabığında suxurların temperaturunun 10 C artması üçün lazım gələn dərinliyə deyilir:

A) Geotermik qradient          B) Geotermik pillə            C) Nisbi yaş

d) Mütləq yaş                        E)  Termik pillə

2. Yer qabığının ən nazik olduğu yer:

A) Qafqaz dağları

B) Marian çökəkliyi

C) Hindiquş dağları

D) Atlantik okean

E) Şimal Buzlu okean

3. Sahəsinə görə ən böyük türk dövləti hansıdır?

A) Qazaxstan     B) Azərbaycan       C) Özbəkistan       D) Türkiyə        E) Qırğızıstan 

4. Rusiya ilə Azərbaycan sərhəddindən axan çay hansıdır?

A) Kür         B) Araz        C) Samur       D) Astaraçay        E) Qanıx

5.Sarı torpaqlar hansı düzənlikdə yayılıb

A)Lənkəran ovalığında

B)Muğan düzündə

C)Mil düzündə

D)Şirvan düzündə

E) Qarabağ düzündə

6.Azərbaycanda meliorasiya tədbirləri ən çox hansı torpaqlarad həyata keçirilir?

A)Qara       B)şabalıdı      C)sarı       D)boz     E) qəhvəyi

7. Qaqauz türklərinin əsasən məskulaşdığı ölkə:
A) Bolqarıstan     B) Gürcustan       C) Moldova    D) Albaniya         E) Ukrayna

8. Yer kürəsi əhalisinin ən çox sitayiş etdiyi dünya dinləri:
A) islam və buddizm        B) xristian və islam    C) xristian və buddizm
D) islam və iudaizm         E) sintoizim və xiristian

9. Yarımada dövlətləri hansılardır?
A) Yaponiya, Hindistan, Türkiyə     B)İslandiya, Çin, İrlandiya            C)Türkiyə, Qazaxstan, İspaniya
D) İndoneziya, Rusiya, Çin              E) Hindistan, Türkiyə, İtaliya

10. Tayqa nədir?
A) bir illik otlar     B) ekvatorial meşələr     C) bitkisiz ərazilər   D) iynəyarpaq meşələr   E) çöllər

K variantı

1. Qövsvari adalar yaranır:

A) Materik və okean tipli tavaların toqquşmasından

B) İki materik tipli tavanın toqquşmasından

C) İki okean tipli tavanın ayrılmasından

D) İki okean tipli tavanın toqquşmasından

E) Kiçik tavaların toqquşmasından 

2. Yerin kiçildilmiş modeli adlanır:

A) Xəritə     B) Qlobus        C) Kürə    D) Çevrə    E) plan 

3. Xəzər dənizi sahilində hansı türk dövlətləri yerləşir?

A) Qazaxstan, Türkiyə, Özbəkistan

B) Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə

C) Azərbaycan, Qazaxstan, Türkmənistan

D) Türkmənistan, Türkiyə, Azərbaycan

E) Qırğızöstan, Azərbaycan, Türkiyə 

4.  Aşağıdakılardan hansı sönmüş vulkanlardır?

A) Erebus, Çimbaraso          B) Elbrus, Savalan       C) Kotopaxi, Ruis

d) Çimbaraso, Misti              E)  Vezuuvi, Hekla

5. Okean və dənizlərdə eyni dərinlikdə olan nöqtələri birləşdirən xəyali xətlər necə adlanır?
A) izoterm        B) izobat      C) izoqalin      D) izobar    E) izogiet

6. Dalğanın elementlərini təyin edin:
A) uzunluq, ətək, daban, enlik           B) yal, ətək, məsafə, hündürlük    C) boğaz, yal, ətək, krater                                    D) yal, yamac, episentr, daban           E) yal, daban, uzunluq, hündürlük

7. Çayın mənbəyi ola bilər:
1. Bulaq       2. Buzlaq     3. Bataqlıq     4. Aysberq    5. Göl      6. okean
A) 2, 3, 4, 5         B) 1, 2, 3, 4       C) 1, 2, 3, 5      D) 2, 3, 4, 6       E) 1, 4, 5, 6

8. Müəyyən vaxtda troposferin aşağı qatlarının fiziki vəziyyəti nə adlanır?
A) hava      B) iqlim     C) yağıntı        D) buludluq            E) temperatur

9. Orta  Avropa regionunda yerləşən ölkələri müəyyən edin:

A) Fransa, Polşa                              B) Norveç, Finlandiya
C)  Ukrayna, Çexiya                       D) Yunanıstan, İtaliya
E)  Böyük Britaniya, Almaniya

10. Türk xalqları hansı dil ailəsinə məxsusdur?
A)  Qafqaz           B) Hind-Avropa       C) Altay
D) Ural                 E) Çin-Tibet

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google foto

Google hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma